Vedtekter

for Madla Historielag – styrebehandlet 23.01.2017

Madla Historielag som ble stiftet den 11. juni 1992 er frittstående og upolitisk.

Vedtektene er vedtatt av Madla Historielag på årsmøtet 2001 og revidert årsmøtet den 21.02.2017.

 § 1 Lagets hovedformål er å:

a) Samle inn og videreformidle kunnskap om tidligere Madla kommunes historie og egenart

b) Følge med på og formidle fremtidig utvikling av bydelen

c) Skape identitet og tilknytning til Madla gjennom vår virksomhet.

§ 2 Virksomhet

Formålet kan oppnås gjennom følgende virksomhet:

 • Arrangere møter med foredrag, bydelsvandringer, kursvirksomhet m.m.
 • Kontakt og samarbeid med  lag og institusjoner  med  beslektede interesser.
 • Registrere og ta vare på gjenstander, malerier, fotografier, film, lydopptak, stedsnavn, ord og uttrykk muntlige tradisjoner, musikk og annet av lokalhistorisk interesse.
 • Utgi årbok (Madla i forandring) og eventuelt andre lokalhistoriske skrifter.
 • Holde lagets internettside oppdatert og å videreutvikle denne.

§ 3 Tilslutning  

Madla Historielag er tilsluttet Rogaland Historielag- og Ættesogelag og Landslaget for lokalhistorie.

§ 4 Medlemmer

Alle som vil støtte eller arbeide for lagets formål kan bli medlem ved å betale den kontingent som årsmøtet fastsetter. Utmelding skal skje skriftlig. Styret kan beslutte å slette et medlemskap dersom vilkårene ikke oppfølges.

§ 5 Styret

Laget ledes av et styre på 6 medlemmer.

Årsmøtet velger leder og hhv 4 og 5 styremedlemmer hvert år for 2 år-perioder. Styret velger nestleder, sekretær og kasserer.

Styret er beslutningsdyktig når minst 6 valgte medlemmer er til stede.  Ved stemmelikhet kan leder bruke sin dobbeltstemme. Leder har ansvar for skriftlig innkalling til styremøter innen 3 dager før møtet.  Det skal føres protokoll fra møtene.

Etter hvert årsmøte kan styret utpeke personer til å ta seg av spesielle oppgaver.

§ 6 Regnskap

Regnskap skal føres for hvert kalenderår og legges frem for årsmøtet for godkjenning i revidert stand.

§ 7 Låneopptak

Dersom laget tar opp lån for å få gjennomført en eller flere saker, vil juridisk ansvarlig være leder og den person som styret oppnevner.

§ 8 Årsmøtet

Årsmøtet holdes hvert år innen utgangen av mars måned. Dette skal kunngjøres i lokalavisene  og sendes medlemmene med  14 dagers varsel.  Saker som ønskes behandlet av årsmøtet må være  innkommet til styret innen  8 dager før  årsmøtet.

Årsmøtet skal behandle:

 • Årsmelding
 • Revidert regnskap
 • Fastsette  medlemskontingent
 • Innkomne forslag
 • Utnevne æresmedlemmer etter innstilling fra styret.

  Årsmøtet skal velge:

 • Leder for 2-årsperioder
 • 4 og 5 styremedlemmer for 2-årsperioder
 • 1 revisor  for 2-årsperioder
 • Valgnemnda på 3 personer velges med en funksjonstid på 3 år. Årsmøtet velger hvert år ett medlem. Den person som harlengst tid i valgnemnda er leder her.

Alle medlemmer som har betalt kontingent siste år har stemmerett.

§ 9 Ekstraordinært årsmøte

Ekstraordinært årsmøte kan innkalles når styret bestemmer det eller når minst 1/3 av stemmeberettigede medlemmer krever det. For innkalling og varsel gjelder samme regler som for årsmøtet. Ekstraordinært årsmøte kan bare behandle saker som er annonserti innkallingen.

§ 10 Æresmedlem

Personer som har arbeidet særlig godt og fortjenstfullt for Madla Historielag kan årsmøtet etter innstilling fra styret, utnevnes til æresmedlem. Æresmedlemmer blir ikke avkrevd årskontingent.

§ 11 Vedtektsendring

Ved vedtektsendring kreves 2/3-flertall. Forslag til endringer må være styret i hende innen 4 uker før årsmøtet.

§ 12 Oppløsning

Oppløsning av laget kan gjøres når 2 påfølgende årsmøter har besluttet det med 2/3-flertall. Lagets eiendeler skal i tilfelle brukes i det lokale/regionale kulturarbeid etter retningslinjer fastsatt av årsmøtet med vanlig flertal