Årsmøter

Årsmøte 21. februar 2022. Hafrsfjordsenteret

1. Medlemskap
Antall betalende medlemmer i MH var 200 pr. 31.12.2021, og viser en svak nedgang. 

Økonomien i laget er god. MH er tilknyttet Rogaland Historielag ved gjennomgående medlemskap og er dermed også tilknyttet Landslaget for lokale historielag.

2. Styret
På «årsmøtet» 14.09 2021 ble valgt følgende styremedlemmer: (Opprinnelig planlagt årsmøte i mars 2021 ble avlyst/utsatt pga corona og årsmøtesaker ble gjennomgått og formalisert i første mulige medlemsmøte 14.09.21)

Tor Egil Knutsen, leder
Per Pedersen, kasserer
Tone Sunde, sekretær
Øystein Egeland
Bjørg Parlowsdatter Pedersen
Grete Groven Svendsen 

3. Redaksjonskomite for årboka «Madla i forandring 2021» har vært:
Tor Egil Knutsen, leder 
John A. Aasland 
Kate Elin Norland
Martin Wølstad, sekretær
Jostein Selvåg
Odd Svensen
Arild Topdahl
Øystein Egeland 
Turid Vaula Johannessen

4. Styret har avholdt 5 styremøter
1) 17. februar
2)    8. juni
3) 23. august
4)    8. november
5) 22. januar 2022

5. Aktivitet
Madla historielags aktivitet i 2021 har vært sterkt redusert som følge av coronarestriksjoner. 
Planlagt aktivitet i vårhalvåret utgikk, – jf mail av 27.02.2021 fra styret til alle medlemmer om avlysing av årsmøtet – vedlagt revidert regnskap og innstilling fra valgkomiteen 8 bestående av Arild Topdal, Gry Thengs og Magne Bøe)

Styret gjennomførte følgende medlemsmøter på Hafrsfjordsenteret høsten 2021:
14. september 2021. Formalisering av årsmøtesaker.
Foredrag og kortfilm v/ Øystein og Bjørn Egeland om Ole Egelands Amerikaopphold. Foredraget tok utgangspunkt i en artikkel av Øystein Egeland i årboka Madla i forandring 2020 «På let etter en fremtid». 
Musikalsk innslag ved Sverre Kvam

29. november 2021. Julemøte. Foredrag v/Einar Haualand «Et skip, keiser Wilhelm II, storadmiral Tirpitz – og senere to damer fra Haugesund».
Julegrøt/Utlodning.
Kort orientering v/Svein Westlye om nye bok om kunstmaleren Bruno Krauskopf. 

26. september 2021 ble dessuten arrangert bydelsvandring med Gunnar Skadberg som turleder. Turen tok utgangspunkt i Gunnar Skadbergs bok «Historiske turstier» (utgitt i samarbeid med MH som årbok 2020) – turkart 3 Revheim/Sunde.

Årbok «Madla i forandring 2021» utkom like før julemøtet i 500 eksemplarer. Totalt boksalg i desember utgjorde 346 bøker. Utsalgssteder: Amfi Madla, Joker Madlatua, Wølstad gartneri og Sunde gårdsutsalg – 40 bøker ble gitt som gaver og restlager utgjør pr årsskiftet 2021/2022 i alt 110 bøker. 

Flere av styremedlemmene har ved flere anledninger i 2021 foretatt sortering og grundig opprydding på vårt «kontor/boklager» i Vaulaløa. Det fins et betydelig restlager av tidligere utgitte Madlabøker, noe forskjellig antall for de ulike årene. På denne bakgrunn har styret vedtatt å tilby deler av dette restlageret gratis til medlemmer på fremtidige medlemsmøter.

Nordvesten og «Drøsen». 

Vi samarbeider godt med bydelsavisen Nordvesten i form av annonser og referater fra våre aktiviteter.

«Drøsen» har overlevd pandemien og har vært oppegående gjennom hele nedstengningen. Frammøtet har variert i takt med smittetall og innstramminger.

6. Representasjon.
Tor Egil Knutsen, Per Pedersen og Tone Sunde deltok 14.oktober 2021 på Rogaland historielags rådsmøte på Orre samfunnshus. Vertskap var Klepp historielag. Tema for møtet var foredrag v/ prosjektleder Trond Ole Paulsen «Rikssamlingsjubileet 2022» – en orientering om det forestående 1150-års jubileet for slaget i Hafrsfjord.

Tor Egil Knutsen deltok i oktober/21 på seminar på Sjøfartsmuseet, Stavanger om «Kommunedelplan for kulturminner 2010-2024 Stavanger kommune kultur og byutvikling». Planen er under revisjon som følge av at Finnøy og Rennesøy kommuner ble en del av ny kommunestruktur for nye Stavanger kommune.

Tor Egil Knutsen deltok 22.01 2022 i oppstartsmøte og konstituering av et fellesråd for historielaga i Stavanger kommune. Møtet var et initiativ fra Rogaland historielag. Formålet med fellesrådet er samarbeid og samordning av felles oppgaver i årene fremover: a) 1150-års-markering for slaget i Hafrsfjord,   b) 900-årsjubileum Stavanger by,  – c)Utvandrerjubileet i 2025, – d) Samarbeid om interaktiv historieskriving i regi av Stavanger kommune, Nasjonalgalleriet, e) -samarbeid m/ UIS om historieskriving om gamle Hetland og Madla kommuner.

7. Annet 
Ingen innkomne skriftlige forslag/spørsmål til årsmøtet.

8. Valg:
Valgkomiteens innstilling til styre i Madla Historielag til årsmøtet 2022:

Leder: Tor Egil Knutsen (velges for 1 år)

Følgende velges for 2 år:

Kasserer: Per Pedersen 

Sekretær: Tone Gunvor Sunde

Styremedlemmer: Øystein Egeland, Bjørg Parlowsdatter Pedersen og Helge Molaug(ny)

Revisor for perioden 2021 og 2022: Morten Skilbred

Valgkomite for 2021 og 2022: Magne Bø, Gry Vikhamar Thengs og Arild Topdahl.


Årsmøte 2021

Styret i 2021:

Tor Egil Knutsen, leder
Per Pedersen, kasserer
Tone Sunde, sekretær
Bjørg Parlowsdatter Pedersen, styremedlem
Øystein Egeland, styremedlem
Grethe Svendsen Groven, nytt styremedlem

Styret fungerer godt sammen og utfyller hverandre. Vi har hatt flere styremøter i løpet av korona-perioden. Alle møter opp og bidrar aktivt.

Aktiviteter: 

  • Årsmøtet 24. februar 2020 har fram til i dag vært det eneste åpne møte i Historielaget. Svein Westlye med inviterte gjester kåserte om kunstmaleren Bruno Krauskopf.
  • Bydelsvandring på Nore Sunde med Gunnar Skadberg som turleder og guide.
  • Redaksjonskomitéen arbeidet med årboka 2020. «Madla i forandring 2020» ble delt ut gratis til medlemmene som hadde betalt kontingent for 2020– en del bøker ble også solgt til interesserte.

Det er ikke innmeldte saker til vårt kombinerte høst-/årsmøte.

Økonomi – regnskapet for 2020 er godkjent og signert av Revisor.

Valgkomité:

Arild Topdahl
Gry Vikhamar Thengs
Jostein Selvåg

Som nytt styremedlem har valgkomitéen innstilt Grethe Svendsen Groven. Hun erstatter Margrethe Bore Middelthon som deltok på sitt siste styremøte 17.02.2021.


Årsmelding 2018

1. Medlemskap

Pr. 31. desember 2018 hadde MH 284 betalende medlemmer mot 300 betalende medlemmer i 2017. Økonomien i MH er god, og laget er knyttet til Rogaland Historielag ved gjennomgående medlemskap og til Landslaget for lokale historielag.

2. Styret

På årsmøtet i MH 27.februar 2018 ble valgt følgende styremedlemmer:

– Arild Topdal, leder (valgt på konstituerende styremøte 14. mars 2018)
– Per Pedersen, kasserer (valgt på samme møte)
– Tor Egil Knutsen, datakoordinator (valgt på samme møte
– Liv Bodil Kallelid, innkjøpsansvarlig (valgt på samme møte)
– Inge Ullestad presseansvarlig (valgt på samme møte)
– Gry Thengs
– Øystein Egeland
– Roald Håland
– Einar Sunde
– Tone Sunde sekretær (valgt på samme møte)

Valgkomite:

– Jostein Selvåg
– Holger Susort
– Arvid Tjensvoll

3. Redaksjonskomite for årboka «Madla i forandring 2018»

– Magne Bø, leder
– John A. Aasland
– Kate Elin Norland
– Walter Husebø
– Jostein Selvåg
– Thore Jørpeland
– Martin Wølstad
– Turid Vaula Johannesen

Grafisk produksjon: Omega trykk, Stavanger

Status vedrørende salg av «Madla i forandring 2018» og restopplag av tidligere års utgaver i desember/2018 utgjorde kr.68.000, –        

4. Styremøter

Det er avholdt 7 styremøter

1) 14. mars
2) 16. april
3) 7. mai
4) 3. september
5) 15. oktober
6) 19. november
7) 28. januar 2019

Styret har behandlet følgende «hovedsaker»:

– Vår- og høstprogram i MH i 2018
(medlemsmøter, tur, byvandring, arrangement m.v.)

– Informasjonstavle for monumentet «Sverd i fjell» i Møllebukta

– Utvikling og forbedring av MH’s hjemmeside

– Historiske turguider i Madla

– Funn i Hafrsfjord

– Madla gamle kirkegård, – herunder befaring til kirkegården for avklaring av aktuell status/ og oppfølgende tiltak

– I tillegg er behandlet en rekke «diversesaker» – eksempelvis;

(lokaliteter for styremøter, samarbeid med Rogaland historielag, fotografering av styret for presentasjon i «Sydvesten», presentasjon i «Nordvesten» vedr. ferdigstillelse av informasjonstavla v/ monumentet «Sverd i fjell», organisering av salg av årboka «Madla i forandring 2018» mv.)

5. Arrangementer/ Representasjon

5a, 27. februar 2018 – Årsmøte i MH avholdt på Hafrsfjordsenteret

Program:

Årsmelding, regnskap og valg

Endringsforslag til vedtektene

Foredrag v/ Torgrim Titlestad : Historiske funn – Slaget i Hafrsfjord

5b, – 7. april 2018 – Årsmøte i Rogaland Historielag Liv Bodil Kallelid og Gry Thengs representerte MH på møte i Finnøy kommune

5c, – 10. april 2018 – Medlemsmøte Hafrsfjordsenteret

Program:

Foredrag v/ Egil Harald Grude: Skipsvrak og kysthistorie fra Jæren

Orientering v/ Mari Norheim Lunde: Aktuell status i Madla/Revheimutbyggingen

5d, – 16.april 2018 – Jernaldergården Ullandhaug. Omvisning i langhusene og informasjon om det nye besøkssenteret for MH’s medlemmer

5e, – 24. mai 2018 – Busstur til Våland museum, Nærbø.  30 medlemmer deltok. Omvisning og informasjon v/ Astrid og Thore Jørpeland

5f, – 29. august 2018 – Avduking av informasjonstavla ved monumentet «(Sverd i fjell»

Ingen fra MH hadde anledning til å delta.

5g, – 9. September 2018 – Bydelsvandring. Guide: Gunnar Skadberg.

Start fra Pallesenmarka, Sør-Sunde langs sjøen til Mjukhaug nord for Hafrsfjord bro. 13 medlemmer deltok

5h, – 23. oktober 2018 Medlemsmøte Hafrsfjordsenteret

Program:

Foredrag v/ Hanne Windsholt: Hvordan balansere bygningsvern mot utbygging og fortetting i Stavanger?

Gunnar Skadberg: Presentasjon av prosjektet «Historiske turstier i Madla»

Kort informasjon v/Liv Bodil Kallelid: Prosjektet «Funn i Hafrsfjord»

Øystein Egeland: Arkeologiske funn i «Jørpelandsmarka»

Gunnar Skadberg: Turguider i Madla

5i, – 26. november 2018 – Julemøte På Hafrsfjordsenteret

Program:

Foredrag v/ Jan K. Hognestad: Dialektene i vår tid. Vil Madladialekten forsvinne?

Audun Stokke: Stubber av Torvald Tu

5j, – 8. desember 2018 – Litteraturfremvisning på Kannik skole.

Invitasjon til MH I forbindelse med lansering av boka «Alarmstart» utgitt av Rogaland Krigshistoriske forening. Ingen fra MH var til stede.

6. Annet

6a, – MH fortsatte sitt samarbeid med bydelsavisa «Nordvesten» i 2018

6b, – MH annonserte i 2018 sine møter i «Nordvesten», i «Sydvesten», i «Mortepumpen» og under «Det skjer» i Aftenbladet

6c, – «Drøsen» – Det har vært treff og «drøs» i kafeen på Madla Amfi for medlemmer i MH 2 ganger i måneden, 1. og 3. onsdag.

 6e, – «Hetland – Madla prosjekt» Her snakker vi om bygdebøker for Hetland og Madla ref. innlegg v/ Vaula og Lindanger i Stavanger Aftenblad. Dette gjelder først og fremst bydeler i gamle Hetland kommune som Hillevåg, Hinna etc. Disse mangler bygdebøker, men Stavanger kommune har så langt ikke prioritert denne saken. Madla har boka «Gard og Ætt i Madla» fra 1981 skrevet av Sigurd Refheim. Her tar han for seg gårdene og slektene på Madla fra 1600 tallet og frem mot 1920. Gårdene og slektene på gårdene fra 1900 og frem mot vår tid er godt dokumentert i Årbøkene Madla i forandring. Madla er dermed ikke problemet, men bydeler i tidligere Hetland. Boka «Gard og Ætt i Madla» finnes på Madla bibliotek.

6f, – Samarbeid med Rogaland Historielag – Fra og med 2019 overtar RH regnskapsfunksjonen for MH, – dvs sender ut og krever inn medlemskontingent og bokfører attesterte og godkjente bilag.

Kasserer i MH vil sørge for bank- og kassfunksjonen for MH

Stavanger, 16. Januar 2019

For styret i Madla Historielag

Arild Topdahl                                                                     Tone Sunde

leder                                                                                   sekretær