Madlalia: fra gartneri til nye boliger

Hafrsfjord staudegartneri ble nedlagt i 2014. Gartneriet var en del av Lima-gården og har gjennom mange år produsert planter, grønnsaker og nyttevekster. Her var også vanlig gårdsdrift med kyr og sauer. Som en av de siste gårdene i Madlamark ble melkeproduksjonen avviklet i 1992. Flere generasjoner i Lima-familien hadde gartnerutdannelse. At fagkompetansen var høy, viser tildelingen av Kongens fortjenestemedalje i gull til Olaus Lima i 1953 for utvikling av frø til nye kålsorter.  

Slik vil det bli! Foto: Solon Eiendom ASA
Nå skal den 30 mål store tomta bygges ut til boliger. Firmaet Solon Eiendom ASA står som utbygger. Boligområdet grenser til Madlalia Terrasse i nordvest, boligområdet Vårstien i nord, boligområdet Madlalia i øst og Madlaveien i sør. I samarbeid med arkitektkontoret Haga & Grov er det blitt utarbeidet et planforslag hvor det legges opp til effektiv utnyttelse av arealet som ivaretar områdets særpreg. Det er snakk om å bevare 4 eksisterende solitærtrær, en bøkelund og en tregruppe i nedre del mot Hafrsfjord.  Ny støyvoll er planlagt ved innkjørselen fra Madlaveien. Det vil bli anlagt flere uterom med åpne bekker og gatetun. I tomtas øvre del kommer et stort lekeområde med bl.a. sandbinger og lekeapparater.
Et langsgående grøntdrag strekker seg mellom rekkehusene. I sør er det regulert et parkdrag og grøntområde i henhold til kommuneplanen.

I tråd med nasjonale mål om å redusere energibruk, forurensning og klimagassutslipp legger planforslaget opp til å snu reisevanene bort fra bil til mer miljøvennlig transport som bruk av kollektiv, gange og sykkel. Derfor begrenses antallet parkeringsplasser for hele boligfeltet til 123, og samtlige legges under bakken. Sykkelparkering derimot prioriteres høyt. Det blir adgang både i fellesanlegg i garasje, men også i forbindelse med inngangspartier for å gjøre syklene mest mulig tilgjengelige for brukerne.

 Det er planlagt fem boligblokker, to lavblokker og 46 rekkehus, med totalt 102 boenheter. De fem blokkene i fire og fem etasjer er tenkt plassert i områdets øvre del. Tettere og lavere rekkehusbebyggelse i to til tre etasjer i skråningen ned mot Madlaveien, samt lavblokker i tre etasjer mot nordvest. Blokkleilighetene varierer fra 50 til 250 kvm med gode sol- og utsiktsforhold fra alle etasjer, og noen får flere balkonger. Rekkehusene får to eller tre etasjer og blir på 100 til 180 kvm. Alle leiligheter får solrike balkonger og egne forhager. Flere av rekkehusene er utformet med innvendige nivåforskjeller. Resultatet blir stor takhøyde og mye dagslys i rommene. Alle boligene vil få sedumtak, som ytterligere forsterker det estetiske særpreget for området (se bildet).  Adkomst blir fra Madlalia Terrasse og Madlaveien. Områdets internveier blir primært for gående og syklende. Området får også tur- og gangstier som knytter boligfeltet sammen med nabofeltene. Boligene blir lagt ut for salg våren 2022. Er interessen og påmeldingene store nok, blir tidligst oppstart for prosjektet høsten 2022.

De berørte nabone har fått komme med sine kommentarer/innsigelser tidlig i planleggingsfasen. Stort sett var disse knyttet til høyden på de øverste blokkene, fremmedparkering i nabolaget og økt trafikk. Ingen av innsigelsene er tatt til følge. Utsikten for beboerne i Vårstien berøres ikke av høyden på boligblokkene og skilting i gatene i nabolaget vil forhindre fremmedparkering. Rådmannen mener prosjektet tar tilstrekkelig hensyn til de bygde og naturlige omgivelsene og anbefaler planforslaget.

Tor Egil Knutsen, Nordvesten